Διδασκαλία Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ο παρών δικτυακός τόπος έχει σαν στόχο την υποστήριξη της διδασκαλίας Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών που συμπεριλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στη Φυσική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς από όλη την Ελλάδα.

Δίνεται έμφαση στην μεθοδολογία της διδασκαλίας του κάθε χορού και στην παρουσίασή του με χρήση βίντεο και ήχου.

Έτσι ο παρών δικτυακός τόπος ενσωματώνει ηλεκτρονικά μαθήματα-σεμινάρια (webinars) για τη διδασκαλία Ελληνικών Παραδοσιακών χορών, ώστε να αναδειχθούν:

  • (α) η θεωρητική προσέγγιση του κάθε χορού
  • (β) η παρουσίαση της εκτέλεσής τους

Κάθε ηλεκτρονικό μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε χορό:

  • Μεθοδολογία διδασκαλίας (ολική και μερική μέθοδος)
  • Παρουσίαση, με χρήση βίντεο, του χορού με έναν χορευτή με μέτρημα (χωρίς μουσική)
  • Παρουσίαση, με χρήση βίντεο, του χορού με έναν χορευτή χωρίς μέτρημα (με μουσική)
  • Παρουσίαση, με χρήση βίντεο, του χορού με ομάδα χορευτών
  • Γενικές πληροφορίες

    Available courses